Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

23:43
Grunt nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, to chciałbyś zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— Erich Maria Remarque
23:41
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viaorientalnazupa orientalnazupa
23:40
2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
23:40
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
23:39
23:39
1309 3858
23:39
3431 7d1e

We have new posters at school…. I don’t like them

Reposted frommyry myry viatobecontinued tobecontinued
23:39
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
23:38
3590 ab02 500
23:37
1261 e955
Reposted fromSzczurek Szczurek viablackheartgirl blackheartgirl
23:37
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viablackheartgirl blackheartgirl
23:35
Zranieni
nie chcą mądrych lekarzy,
ale czasu, ciszy i serca.
— (via fuckingartistic)
23:34
5234 0c31
Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie vianyaako nyaako
23:33
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viaschulz23 schulz23
23:33
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viaschulz23 schulz23
23:33
3479 9255
23:31
Kiedyś bardzo się bałam być odrzucona. Dlatego kłamałam, nie mówiłam o swoich potrzebach, nie prosiłam: „Nie rób tego” albo „Zrób to”. Byłam trochę nieszczera, miałam pretensje, ale nie sygnalizowałam, że jest mi źle. Później było już po związku, bo kiedy człowiek nie krzyczy, że się pali, to kto ma zadzwonić po straż pożarną?
— Katarzyna Grochola
Reposted fromlivhanna livhanna viaschulz23 schulz23
23:30
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
23:29
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares viablackheartgirl blackheartgirl
23:24
9139 c61a 500
Reposted fromparamour paramour viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl